Archive for agosto \31\UTC 2008

agosto 31, 2008
Descargar Fuentes Gurmukhi
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
Agosto 31, 2008,Domingo,4:30 AM.
AQUI :
Audio Hukamnana Katha del Hukamnama (em espanhol)
DnwsrI mhlw 5 ]

ijh krxI hovih srimMdw iehw kmwnI rIiq ] sMq kI inMdw swkq kI pUjw AYsI idRV@I ibprIiq ]1] mwieAw moh BUlo AvrY hIq ] hircMdaurI bn hr pwq ry iehY quhwro bIq ]1] rhwau ] cMdn lyp hoq dyh kau suKu grDB Bsm sMgIiq ] AMimRq sMig nwih ruc Awvq ibKY TgaurI pRIiq ]2] auqm sMq Bly sMjogI iesu jug mih pivq punIq ] jwq AkwrQ jnmu pdwrQ kwc bwdrY jIq ]3] jnm jnm ky iklivK duK Bwgy guir igAwn AMjnu nyqR dIq ] swDsMig ien duK qy inkisE nwnk eyk prIq ]4]9]

dhanaasaree mehalaa 5 jih karanee hovehi saramindhaa eihaa kamaanee reeth santh kee nindhaa saakath kee poojaa aisee dhrirraee bipareeth 1 maaeiaa moh bhoolo avarai heeth harichandhouree ban har paath rae eihai thuhaaro beeth 1 rehaao chandhan laep hoth dhaeh ko sukh garadhabh bhasam sangeeth anmrith sang naahi ruch aavath bikhai thagouree preeth 2 outham santh bhalae sanjogee eis jug mehi pavith puneeth jaath akaarath janam padhaarath kaach baadharai jeeth 3 janam janam kae kilavikh dhukh bhaagae gur giaan anjan naethr dheeth saadhasang ein dhukh thae nikasiou naanak eaek pareeth 49
DHANAASAREE, QUINTO MEHL:
Você fez isto seu hábito praticar essas ações que trarão vergonha por você. Você calunia os Santos, e você adora os cínico incrédulos; tal é os modos corruptos que você adotou. 1 iludiu por seu anexo emocional a Maya, você ama outras coisas, como a cidade encantada de Hari-chandauree, ou as folhas verdes da floresta – tal é seu modo de vida. 1 pausa Seu corpo pode ser ungido com óleo de sândalo, mas o burro ainda ama rolar na lama. Ele não está apaixonado pelo Néctar de Ambrosial; ao invés, ele ama a droga venenosa de corrupção. 2 os Santos são nobres e sublimes; eles são santificados com fortuna boa. Eles só é puro e santo neste mundo. A jóia desta vida humana está falecendo inutilmente, perdido em troca de mero copo. 3 os pecados e tristezas de encarnações não contadas corridas fora, quando o Guru aplica o ungüento curativo de sabedoria espiritual aos olhos. No Saadh Sangat, a Companhia do Santo, eu escapei destas dificuldades; Nanak ama o Um Deus. 4 9
Domingo, 16º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 673)
Anúncios

agosto 30, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,30 de 2008,Sábado,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana
DnwsrI mhlw 5 ]

hir hir lIny sMq aubwir ] hir ky dws kI icqvY buirAweI iqs hI kau iPir mwir ]1] rhwau ] jn kw Awip shweI hoAw inMdk Bwgy hwir ] BRmq BRmq aUhW hI mUey bwhuiV igRih n mMJwir ]1] nwnk srix pirE duK BMjn gun gwvY sdw Apwir ] inMdk kw muKu kwlw hoAw dIn dunIAw kY drbwir ]2]15]


dhanaasaree mehalaa 5 har har leenae santh oubaar har kae dhaas kee chithavai buriaaee this hee ko fir maar 1 rehaao jan kaa aap sehaaee hoaa nindhak bhaagae haar bhramath bhramath oohaa hee mooeae baahurr grihi n manjhaar 1 naanak saran pariou dhukh bhanjan gun gaavai sadhaa apaar nindhak kaa mukh kaalaa hoaa dheen dhuneeaa kai dharabaar 215
DHANAASAREE, QUINTO MEHL:
O Deus salva os Santos dele. Um que deseja infortúnio nos escravos do Deus, será destruído eventualmente pelo Deus. 1 pausa Ele é a ajuda e apoio dos criados humildes dele; Ele derrota os caluniadores, e os persegue fora. Vagando ao redor à toa, eles morrem lá fora; eles nunca voltam novamente às casas deles/delas. 1 Nanak busca o Santuário do Destruidor de dor; ele canta os Elogios Gloriosos do Deus infinito sempre. São enegrecidas as faces dos caluniadores nos tribunais deste mundo, e o além mundial. 2 15
Sábado, 15º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 674)

agosto 29, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,29 de 2008,Sexta-feira,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!

AQUI : Audio Hukamnana

jYqsrI mhlw 4 ]

ijn hir ihrdY nwmu n bisE iqn mwq kIjY hir bWJw ] iqn suM\I dyh iPrih ibnu nwvY Eie Kip Kip muey krWJw ]1] myry mn jip rwm nwmu hir mwJw ] hir hir ik®pwil ik®pw pRiB DwrI guir igAwnu dIE mnu smJw ] rhwau ] hir kIriq kljuig pdu aUqmu hir pweIAY siqgur mwJw ] hau bilhwrI siqgur Apuny ijin gupqu nwmu prgwJw ]2] drsnu swD imilE vfBwgI siB iklibK gey gvwJw ] siqguru swhu pwieAw vf dwxw hir kIey bhu gux swJw ]3] ijn kau ik®pw krI jgjIvin hir auir DwirE mn mwJw ] Drm rwie dir kwgd Pwry jn nwnk lyKw smJw ]4]5]

jaithasaree mehalaa 4 jin har hiradhai naam n basiou thin maath keejai har baa(n)jhaa thin su(n)n(j)ee dhaeh firehi bin naavai oue khap khap mueae karaa(n)jhaa 1 maerae man jap raam naam har maajhaa har har kirapaal kirapaa prabh dhhaaree gur giaan dheeou man samajhaa rehaao har keerath kalajug padh ootham har paaeeai sathigur maajhaa ho balihaaree sathigur apunae jin gupath naam paragaajhaa 2 dharasan saadhh miliou vaddabhaagee sabh kilabikh geae gavaajhaa sathigur saahu paaeiaa vadd dhaanaa har keeeae bahu gun saajhaa 3 jin ko kirapaa karee jagajeevan har our dhhaariou man maajhaa dhharam raae dhar kaagadh faarae jan naanak laekhaa samajhaa 45
JAITSREE, QUARTO MEHL:
O Nome do Deus não agüenta dentro dos corações deles—as mães deles deveriam ter sido estéreis. Estes corpos vagam ao redor, abandonado e abandonado, sem o Nome; as vidas deles desperdiçam fora, e eles morrem, enquanto clamando em dor. 1 O minha mente, cante o Nome do Deus, o Deus dentro de você. O Deus Misericordioso, Har, Har, me despejou com a Clemência dele; o Guru deu sabedoria espiritual a mim, e minha mente foi instruída. Pausa Nesta Idade Escura de Kali Yuga, o Kirtan do Elogio do Deus traz o estado mais nobre e exaltado; o Deus é achado pelo Verdadeiro Guru. Eu sou um sacrifício a meu Verdadeiro Guru que revelou o Nome escondido do Deus a mim. 2 por grande fortuna boa, eu obtive a Visão Santificada do Darshan do Santo; remove todas as manchas de pecado. Eu achei o Verdadeiro Guru, o grande, todos-instruído Rei,; Ele compartilhou comigo as muitos Virtudes Gloriosas do Deus. 3 esses, até quem o Deus, a Vida do mundo, mostrou Clemência, O entesourou dentro dos corações deles, e O apreciou nas mentes deles. O Juiz Íntegro de Dharma, no Tribunal do Deus, rasgou meus documentos; a conta de criado Nanak foi ajustada. 4 5
Sexta-feira, 14º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 697)

agosto 28, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,28 de 2008,Quinta-feira,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!

AQUI : Audio Hukamnana

jYqsrI mhlw 5 Gru 2 CMq
<> siqgur pRswid ] sloku ]

aUcw Agm Apwr pRBu kQnu n jwie AkQu ] nwnk pRB srxwgqI rwKn kau smrQu ]1] CMqu ] ijau jwnhu iqau rwKu hir pRB qyirAw] kyqy gnau AsMK Avgx myirAw ] AsMK Avgx Kqy Pyry inqpRiq sd BUlIAY ] moh mgn ibkrwl mwieAw qau pRswdI GUlIAY ] lUk krq ibkwr ibKVy pRB nyr hU qy nyirAw ] ibnvMiq nwnk dieAw Dwrhu kwiF Bvjl PyirAw ]1] sloku ] inriq n pvY AsMK gux aUcw pRB kw nwau ] nwnk kI bynµqIAw imlY inQwvy Qwau ]2] CMqu ] dUsr nwhI Twau kw pih jweIAY ] AwT phr kr joiV so pRBu iDAweIAY ] iDAwie so pRBu sdw Apunw mnih icMidAw pweIAY ] qij mwn mohu ivkwru dUjw eyk isau ilv lweIAY ] Arip mnu qnu pRBU AwgY Awpu sgl imtweIAY ] ibnvMiq nwnku Dwir ikrpw swic nwim smweIAY ]2] sloku ] ry mn qw kau iDAweIAY sB ibiD jw kY hwiQ ] rwm nwm Dnu sMcIAY nwnk inbhY swiQ ]3] CMqu ] swQIAVw pRBu eyku dUsr nwih koie ] Qwn QMnqir Awip jil Qil pUr soie ] jil Qil mhIAil pUir rihAw srb dwqw pRBu DnI ] gopwl goibMd AMqu nwhI byAMq gux qw ky ikAw gnI ] Bju srix suAwmI suKh gwmI iqsu ibnw An nwih koie ] ibnvMiq nwnk dieAw Dwrhu iqsu prwpiq nwmu hoie ]3] sloku ] iciq ij icqivAw so mY pwieAw ] nwnk nwmu iDAwie suK sbwieAw ]4] CMqu ] Ab mnu CUit gieAw swDU sMig imly ] gurmuiK nwmu lieAw joqI joiq rly ] hir nwmu ismrq imty iklibK buJI qpiq AGwinAw ] gih Bujw lIny dieAw kIny Awpny kir mwinAw ] lY AMik lwey hir imlwey jnm mrxw duK jly ] ibnvMiq nwnk dieAw DwrI myil lIny iek ply ]4]2]

jaitsaree mehlaa 5 ghar 2 chhant ik-oNkaar satgur parsaad. salok. oochaa agam apaar parabh kathan na jaa-ay akath. naanak parabh sarnaagatee raakhan ka-o samrath. 1 chhant. ji-o jaanhu ti-o raakh har parabh tayri-aa. kaytay gan-o asaNkh avgan mayri-aa. asaNkh avgan khatay fayray nitparat sad bhoolee-ai. moh magan bikraal maa-i-aa ta-o parsaadee ghoolee-ai. look karat bikaar bikh-rhay parabh nayr hoo tay nayri-aa. binvant naanak da-i-aa Dhaarahu kaadh bhavjal fayri-aa. 1 salok. nirat na pavai asaNkh gun oochaa parabh kaa naa-o. naanak kee banantee-aa milai nithaavay thaa-o. 2 chhant. doosar naahee thaa-o kaa peh jaa-ee-ai. aath pahar kar jorh so parabh Dhi-aa-ee-ai. Dhi-aa-ay so parabh sadaa apunaa maneh chindi-aa paa-ee-ai. taj maan moh vikaar doojaa ayk si-o liv laa-ee-ai. arap man tan parabhoo aagai aap sagal mitaa-ee-ai. binvant naanak Dhaar kirpaa saach naam samaa-ee-ai. 2 salok. ray man taa ka-o Dhi-aa-ee-ai sabh biDh jaa kai haath. raam naam Dhan sanchee-ai naanak nibhai saath. 3 chhant. saathee-arhaa parabh ayk doosar naahi ko-ay. thaan thanantar aap jal thal poor so-ay. jal thal mahee-al poor rahi-aa sarab daataa parabh Dhanee. gopaal gobind ant naahee bay-ant gun taa kay ki-aa ganee. bhaj saran su-aamee sukhah gaamee tis binaa an naahi ko-ay. binvant naanak da-i-aa Dhaarahu tis paraapat naam ho-ay. 3 salok. chit je chitvi-aa so mai paa-i-aa. naanak naam Dhi-aa-ay sukh sabaa-i-aa. 4 chhant. ab man chhoot ga-i-aa saaDhoo sang milay. Gurmukh naam la-i-aa jotee jot ralay. har naam simrat mitay kilbikh bujhee tapat aghaani-aa. geh bhujaa leenay da-i-aa keenay aapnay kar maani-aa. lai ank laa-ay har milaa-ay janam marnaa dukh jalay. binvant naanak da-i-aa Dhaaree mayl leenay ik palay. 42
JAITSREE, QUINTO MEHL, SEGUNDA CASA, CHHANT:
DEUS, UM, CRIADOR UNIVERSAL. PELA GRAÇA DO VERDADEIRO GURU:
SHALOK: Deus é alto, inabordável e infinito. Ele é indescritível – Ele não pode ser descrito. Nanak busca o Santuário de Deus que é todos-poderoso para nos salvar. 1 CHHANT: Exceto mim, qualquer modo que Você pode; O Deus , eu sou Seu. Meus deméritos são incontáveis; quanto deles deveria contar eu? Os pecados e crimes que eu cometi são incontáveis; dia a dia, eu cometo erros continuamente. Eu sou intoxicado através de anexo emocional a Maya, o traiçoeiro,; por Seu Grace lata só eu seja salvado. Secretamente, eu cometo pecados horrorosos de corrupção, embora Deus seja o mais próximo do próximo. Pede Nanak, me despeje com Sua Clemência, Deus, e elevador eu para cima, fora do remoinho de água do mundo-oceano terrificando. 1 SHALOK: Incontável é as virtudes dele; eles não podem ser enumerados. O Nome de Deus é alto e exaltado. Esta é a oração humilde de Nanak, abençoar os sem-lars com uma casa. 2 CHHANT: Não há nenhum outro lugar nada – onde mais eu deveria ir? Vinte e quatro horas por dia, com minhas palmas apertadas junto, eu medito em Deus. Sempre meditando em meu Deus, eu recebo as frutas do desejos de minha mente. Orgulho renunciando, anexo, corrupção e dualidade, eu centro minha atenção amorosamente no Um Deus. Dedique sua mente e corpo a Deus; erradique todos sua presunção. Pede Nanak, me despeje com Sua clemência, Deus que eu posso ser absorvido em Seu Verdadeiro Nome. 2 SHALOK: O notam, medite no Um, que segura tudo nas mãos dele. Junte a riqueza do Nome do Deus; O Nanak, sempre estará com Você. 3 CHHANT: Deus é nosso único Verdadeiro Amigo; há nem todo outro. Nos lugares e interspaces, na água e na terra, está penetrando Ele em todos lugares. Ele totalmente está penetrando a água, a terra e o céu; Deus é o Grande Doador, o Deus e Mestre de tudo. O Deus do mundo, o Deus do universo não tem nenhum limite; As Virtudes Gloriosas dele são ilimitadas – como eu posso os contar? Eu me apressei para o Santuário do Deus Master, o Bringer de paz,; sem Ele, há nenhum outro nada. Pede Nanak que sendo, até quem o Deus mostra clemência – ele só obtém o Naam. 3 SHALOK: Tudo que para o que eu desejo, que eu recebo. Meditando no Naam, o Nome do Deus, Nanak achou paz total. 4 CHHANT: Minha mente é emancipada agora; Eu uni o Saadh Sangat, a Companhia do Santo. Como Gurmukh, eu canto o Naam, e minha luz fundiu na Luz. Se lembrando do Nome do Deus em meditação, meus pecados foram apagados; o fogo foi extinguido, e eu estou satisfeito. Ele me levou pelo braço, e me abençoou com a clemência amável dele; Ele me aceitou o próprio dele. O Deus me abraçou no abraço dele, e me fundiu com Ele; as dores de nascimento e morte estiveram fora queimadas. Pede Nanak, Ele me abençoou com a clemência amável dele; em um momento, Ele me une com Ele. 4 2
Quinta-feira, 13º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 704)

agosto 27, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,27 de 2008,Quarta-feira,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana
DnwsrI bwxI Bgq nwmdyv jI kI
<> siqgur pRswid ]

ghrI kir kY nIv KudweI aUpir mMfp Cwey ] mwrkMfy qy ko AiDkweI ijin iqRx Dir mUMf blwey ]1] hmro krqw rwmu snyhI ] kwhy ry nr grbu krq hhu ibnis jwie JUTI dyhI ]1] rhwau ] myrI myrI kYrau krqy durjoDn sy BweI ] bwrh jojn CqR clY Qw dyhI igrJn KweI ]2] srb suoien kI lMkw hoqI rwvn sy AiDkweI ] khw BieE dir bWDy hwQI iKn mih BeI prweI ]3] durbwsw isau krq TgaurI jwdv ey Pl pwey ] ikRpw krI jn Apuny aUpr nwmdyau hir gun gwey ]4]1]

dhanaasaree baanee bhagath naamadhaev jee kee ik oankaar sathigur prasaadh geharee kar kai neev khudhaaee oopar manddap shaaeae maarakanddae thae ko adhikaaee jin thrin dhar moondd balaaeae 1 hamaro karathaa raam sanaehee kaahae rae nar garab karath hahu binas jaae jhoothee dhaehee 1 rehaao maeree maeree kairo karathae dhurajodhan sae bhaaee baareh jojan shathra chalai thaa dhaehee girajhan khaaee 2 sarab suoein kee lankaa hothee raavan sae adhikaaee kehaa bhaeiou dhar baadhae haathee khin mehi bhee paraaee 3 dhurabaasaa sio karath thagouree jaadhav eae fal paaeae kirapaa karee jan apunae oopar naamadhaeo har gun gaaeae 41
DHANAASAREE, A PALAVRA DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:
UM DEUS DE CRIADOR UNIVERSAL. PELA GRAÇA DO VERDADEIRO GURU:
Eles cavam fundações fundas, e constrói palácios altos. Qualquer um pode viver mais muito tempo que Markanda que passou os dias dele com só um punhado de palha na cabeça dele? 1 o Criador Deus é nosso único amigo. O tripulam, por que você está tão orgulhoso? Este corpo só é temporário—falecerá. 1 pausa O Kaurvas que teve os irmãos como Duryodhan usado proclamar, “Isto é nosso! Isto é nosso!” a procissão real deles estendeu mais de sessenta milhas, e ainda os corpos deles foram comidos por urubus. 2 o Sri Lanka era totalmente rico com ouro; qualquer um era maior que seu governante Raavan? O que aconteceu aos elefantes, amarrados no portão dele? Em um momento, tudo pertenceu a outra pessoa. 3 o Yaadvas enganou Durbaasaa, e recebeu as recompensas deles. O Deus mostrou clemência ao criado humilde dele, e agora Naam Dayv canta os Elogios Gloriosos do Deus. 4 1
Quarta-feira, 12º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 692)

agosto 26, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,26 de 2008,Martes,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana
DnwsrI m: 5]

kir ikrpw dIE moih nwmw bMDn qy Cutkwey ] mn qy ibsirE sglo DMDw gur kI crxI lwey ]1] swDsMig icMq ibrwnI CwfI ] AhMbuiD moh mn bwsn dy kir gfhw gwfI ]1] rhwau ] nw ko myrw dusmnu rihAw n hm iks ky bYrweI ] bRhmu pswru pswirE BIqir siqgur qy soJI pweI ]2] sBu ko mIqu hm Awpn kInw hm sBnw ky swjn ] dUir prwieE mn kw ibrhw qw mylu kIE myrY rwjn ]3] ibnisE FITw AMimRqu vUTw sbdu lgo gur mITw ] jil Qil mhIAil srb invwsI nwnk rmeIAw fITw ]4]3]

Dhanaasree mehlaa 5. (671-4) kar kirpaa dee-o mohi naamaa banDhan tay chhutkaa-ay. man tay bisri-o saglo DhanDhaa gur kee charnee laa-ay. 1 saaDhsang chint biraanee chhaadee. ahaN-buDh moh man baasan day kar gadhaa gaadee. 1 rahaa-o. naa ko mayraa dusman rahi-aa naa ham kis kay bairaa-ee. barahm pasaar pasaari-o bheetar satgur tay sojhee paa-ee. 2 sabh ko meet ham aapan keenaa ham sabhnaa kay saajan. door paraa-i-o man kaa birhaa taa mayl kee-o mayrai raajan. 3 binsi-o dheethaa amrit voothaa sabad lago gur meethaa. jal thal mahee-al sarab nivaasee naanak rama-ee-aa deethaa. 43
DHANAASAREE, QUINTO MEHL:
Concedendo o Grace dele, Deus me abençoou com o Nome dele, e me libertou de meus laços. Eu esqueci de todos os embaraços mundanos, e eu sou prendido aos pés do Guru. 1 no Saadh Sangat, a Companhia do Santo, eu renunciei meus outros cuidados e ansiedades. Eu cavei uma cova funda, e enterrou meu orgulho egotista, anexo emocional e os desejos de minha mente. 1 pausa ninguém é meu inimigo, e eu sou ninguém inimigo. Deus que ampliou a expansão dele está dentro de tudo; Eu aprendi isto do Verdadeiro Guru. 2 eu sou um amigo a tudo; Eu sou todo o mundo o amigo. Quando o senso de separação era afastado de minha mente, então eu estava unido com o Deus, meu Rei. 3 minha teimosia foi, Ambrosial Néctar chuvas abaixo, e a Palavra do Shabad do Guru parece tão doce a mim. Ele está penetrando em todos lugares, na água, na terra e no céu; Nanak vê o Deus todos-penetrando. 4 3
Terça-feira, 11º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 671)

agosto 26, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,25 de 2008,Segunda-feira,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana
rwgu sUhI mhlw 4 Gru 1
<> siqgur pRswid ]

min rwm nwmu AwrwiDAw gur sbid gurU gur ky ] siB ieCw min qin pUrIAw sBu cUkw fru jm ky ]1] myry mn gux gwvhu rwm nwm hir ky ] guir quTY mnu prboiDAw hir pIAw rsu gtky ]1] rhwau ] sqsMgiq aUqm siqgur kyrI gun gwvY hir pRB ky ] hir ikrpw Dwir mylhu sqsMgiq hm Dovh pg jn ky ]2] rwm nwmu sBu hY rwm nwmw rsu gurmiq rsu rsky ] hir AMimRqu hir jlu pwieAw sB lwQI iqs iqs ky ]3] hmrI jwiq pwiq guru siqguru hm vyicE isru gur ky ] jn nwnk nwmu pirE gur cylw gur rwKhu lwj jn ky ]4]1]

raag soohee mehalaa 4 ghar 1 ik oa(n)kaar sathigur prasaadh man raam naam aaraadhhiaa gur sabadh guroo gur kae sabh eishhaa man than pooreeaa sabh chookaa ddar jam kae 1 maerae man gun gaavahu raam naam har kae gur thut(h)ai man parabodhhiaa har peeaa ras gattakae 1 rehaao sathasa(n)gath ootham sathigur kaeree gun gaavai har prabh kae har kirapaa dhhaar maelahu sathasa(n)gath ham dhhoveh pag jan kae 2 raam naam sabh hai raam naamaa ras guramath ras rasakae har a(n)mrith har jal paaeiaa sabh laathhee this this kae 3 hamaree jaath paath gur sathigur ham vaechiou sir gur kae jan naanak naam pariou gur chaelaa gur raakhahu laaj jan kae 41
RAAG SOOHEE, QUARTO MEHL, PRIMEIRO CASA:
DEUS,UM, CRIADOR UNIVERSAL. PELA GRAÇA DO VERDADEIRO GURU:
Minha mente adora e adora o Nome do Deus, pelo Guru, e a Palavra do Shabad do Guru. Foram cumpridos todos os desejos de minha mente e corpo; todo o medo de morte foi dispersado. 1 O minha mente, cante os Elogios Gloriosos do Nome do Deus. E quando o Guru estiver contente e satisfeito, a mente é instruída; isto então joyfully bebe na essência sutil do Deus. 1 pausa O sábado Sangat, a Verdadeira Congregação do Verdadeiro Guru, é sublime e exaltado. Eles cantam os Elogios Gloriosos do Deus God. Me abençoe com Sua Clemência, Deus, e me una com o sábado Sangat; Eu lavo os pés de Seus criados humildes. 2 o Nome do Deus é tudo. O Nome do Deus é a essência dos Ensinos do Guru, o suco, a doçura disto. Eu achei o Néctar de Ambrosial, a Divine Agua do Nome do Deus, e toda minha sede para isto é extinguida. 3 o Guru, o Verdadeiro Guru, é meu estado social e honra; Eu vendi minha cabeça ao Guru. Criado Nanak é chamado o chaylaa, o discípulo do Guru,; Guru de O, economize a honra de Seu criado. 4 1
Segunda-feira, 10º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 731)

agosto 24, 2008
Descargar Fuentes Gurmukhi
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
Agosto 24, 2008,Domingo,4:30 AM.
AQUI :
Audio Hukamnana Katha del Hukamnama(em espanhol)
sUhI mhlw 4 ]

ijs no hir supRsMnu hoie so hir guxw rvY so Bgqu so prvwnu ] iqs kI mihmw ikAw vrnIAY ijs kY ihrdY visAw hir purKu Bgvwnu ]1] goivMd gux gweIAY jIau lwie siqgurU nwil iDAwnu ]1] rhwau ] so siqgurU sw syvw siqgur kI sPl hY ijs qy pweIAY prm inDwnu ] jo dUjY Bwie swkq kwmnw AriQ durgMD sryvdy so inhPl sBu AigAwnu ]2] ijs no prqIiq hovY iqs kw gwivAw Qwie pvY so pwvY drgh mwnu ] jo ibnu prqIqI kptI kUVI kUVI AKI mItdy aun kw auqir jwiegw JUTu gumwnu ]3] jyqw jIau ipMfu sBu qyrw qUM AMqrjwmI purKu Bgvwnu ] dwsin dwsu khY jnu nwnku jyhw qUM krwieih qyhw hau krI viKAwnu ]4]4]11]

soohee mehalaa 4 jis no har suprasann hoe so har gunaa ravai so bhagath so paravaan this kee mehimaa kiaa varaneeai jis kai hiradhai vasiaa har purakh bhagavaan 1 govindh gun gaaeeai jeeo laae sathiguroo naal dhiaan 1 rehaao so sathiguroo saa saevaa sathigur kee safal hai jis thae paaeeai param nidhaan jo dhoojai bhaae saakath kaamanaa arath dhuragandh saraevadhae so nihafal sabh agiaan 2 jis no paratheeth hovai this kaa gaaviaa thaae pavai so paavai dharageh maan jo bin paratheethee kapattee koorree koorree akhee meettadhae oun kaa outhar jaaeigaa jhooth gumaan 3 jaethaa jeeo pindd sabh thaeraa thoon antharajaamee purakh bhagavaan dhaasan dhaas kehai jan naanak jaehaa thoon karaaeihi thaehaa ho karee vakhiaan 4411

SOOHEE, QUARTO MEHL:
Aquele mortal, com quem o Deus está contente, repete os Elogios Gloriosos do Deus; ele só é um devoto, e ele só é aprovado. Como a glória dele pode ser descrita? Dentro do coração dele, agüenta o Deus Primitivo, o Deus God. 1 cante os Elogios Gloriosos do Deus do Universo; focalize sua meditação no Verdadeiro Guru. 1 pausa Ele é o Verdadeiro Guru—serviço para o Verdadeiro Guru é frutífero e recompensador. Por este serviço, é obtido o maior tesouro. Os cínico incrédulos no amor deles de dualidade e desejos sensuais, porto que sujo-cheira desejos. Eles são totalmente inúteis e ignorantes. 2 um que tem fé—o cantar dele é aprovado. Ele é honrado no Tribunal do Deus. Esses que faltam fé podem fechar os olhos deles, hipocritamente fingindo e fingindo devoção, mas as falsas pretensões deles usarão logo fora. 3 minha alma e corpo totalmente é Seu, Deus,; Você é o Interno-knower, o Pesquisador de corações, meu Deus God Primitivo. Assim fala criado Nanak, o escravo de Seus escravos,; como Você me faz falar, assim eu falo. 4 4 11
Domingo, 9º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 734)

agosto 23, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,23 de 2008,Sábado,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana

sUhI mhlw 1 ]

mnhu n nwmu ivswir Aihinis iDAweIAY ] ijau rwKih ikrpw Dwir iqvY suKu pweIAY ]1] mY AMDuly hir nwmu lkutI tohxI ] rhau swihb kI tyk n mohY mohxI ]1] rhwau ] jh dyKau qh nwil guir dyKwilAw ] AMqir bwhir Bwil sbid inhwilAw ]2] syvI siqgur Bwie nwmu inrMjnw ] quDu BwvY iqvY rjwie Brmu Bau BMjnw ]3] jnmq hI duKu lwgY mrxw Awie kY ] jnmu mrxu prvwxu hir gux gwie kY ]4] hau nwhI qU hovih quD hI swijAw ]Awpy Qwip auQwip sbid invwijAw ]5] dyhI Bsm rulwie n jwpI kh gieAw] Awpy rihAw smwie so ivsmwdu BieAw ]6] qUM nwhI pRB dUir jwxih sB qU hY ]gurmuiK vyiK hdUir AMqir BI qU hY ]7] mY dIjY nwm invwsu AMqir sWiq hoie] gux gwvY nwnk dwsu siqguru miq dyie ]8]3]5]

soohee mehlaa 1. manhu na naam visaar ahinis Dhi-aa-ee-ai. ji-o raakhahi kirpaa Dhaar tivai sukh paa-ee-ai. 1mai anDhulay har naam lakutee tohnee. raha-o saahib kee tayk na mohai mohnee. 1 rahaa-o. jah daykh-a-u tah naal gur daykhaali-aa. antar baahar bhaal sabad nihaali-aa. 2sayvee satgur bhaa-ay naam niranjanaa. tuDh bhaavai tivai rajaa-ay bharam bha-o bhanjnaa. 3janmat hee dukh laagai marnaa aa-ay kai. janam maran parvaan har gun gaa-ay kai. 4ha-o naahee too hoveh tuDh hee saaji-aa. aapay thaap uthaap sabad nivaaji-aa. 5dayhee bhasam rulaa-ay na jaapee kah ga-i-aa. aapay rahi-aa samaa-ay so vismaad bha-i-aa. 6tooN naahee parabh door jaaneh sabh too hai. gurmukh vaykh hadoor antar bhee too hai. 7mai deejai naam nivaas antar saaNt ho-ay. gun gaavai naanak daas satgur mat day-ay. 835
SOOHEE, PRIMEIRO MEHL:
Nunca esqueça do Naam, o Nome do Deus, de sua mente,; noite e dia, medite nisto. Como Você me, em Seu Grace Misericordioso, mantém assim eu acho paz. 1 eu sou cego, e o Nome do Deus é minha cana. Eu permaneço debaixo do Apoio Abrigando de meu Deus e Mestre; Eu não sou atraído por Maya o enticer. 1 pausa Onde quer que eu olhe, lá o Guru mostrou para mim que Deus sempre está comigo. Procurando intimamente e exteriormente como bem, eu vim O ver, pela Palavra do Shabad. 2 assim serve o Verdadeiro Guru, pelo Naam Imaculado, com carinho o Nome do Deus. Como O agrada, assim por Seu Will, Você destrói minhas dúvidas e medos. 3 no mesmo momento de nascimento, ele é aflito com dor, e no fim, ele entra só morrer. São validadas nascimento e morte e aprovou, enquanto cantando os Elogios Gloriosos do Deus. 4 quando não houver nenhum ego, lá Você está; Você formou tudo disto. Você estabelece e disestablish; pela Palavra de Seu Shabad, eleva Você e exalta. 5 quando o corpo rolar no pó, não é conhecido onde a alma foi. Ele está penetrando e está penetrando; isto é maravilhoso e surpreendente! 6 você não é longe, Deus; Você sabe tudo. O Gurmukh O vê já-presente; Você está fundo dentro do núcleo de nosso ego interno. 7 por favor, me abençoe com uma casa em Seu Nome; meu ego interno possa estar a paz. Pode mourejar Nanak cantam Seus Elogios Gloriosos; O Verdadeiro Guru, por favor compartilhe os Ensinos comigo. 8 3 5
Sábado, 8º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 752)

agosto 22, 2008
Download Fuentes Gurmukhi
AGOSTO,22 de 2008,Sexta-feira,4.30 A.M
WaheGuru Ji Ka Khalsa, WaheGuru Ji Ki Fateh!
AQUI : Audio Hukamnana
DnwsrI bwxI Bgq nwmdyv jI kI
<> siqgur pRswid ]

ghrI kir kY nIv KudweI aUpir mMfp Cwey ] mwrkMfy qy ko AiDkweI ijin iqRx Dir mUMf blwey ]1] hmro krqw rwmu snyhI ] kwhy ry nr grbu krq hhu ibnis jwie JUTI dyhI ]1] rhwau ] myrI myrI kYrau krqy durjoDn sy BweI ] bwrh jojn CqR clY Qw dyhI igrJn KweI ]2] srb suoien kI lMkw hoqI rwvn sy AiDkweI ] khw BieE dir bWDy hwQI iKn mih BeI prweI ]3] durbwsw isau krq TgaurI jwdv ey Pl pwey ] ikRpw krI jn Apuny aUpr nwmdyau hir gun gwey ]4]1]

dhanaasaree baanee bhagath naamadhaev jee kee ik oankaar sathigur prasaadh geharee kar kai neev khudhaaee oopar manddap shaaeae maarakanddae thae ko adhikaaee jin thrin dhar moondd balaaeae 1 hamaro karathaa raam sanaehee kaahae rae nar garab karath hahu binas jaae jhoothee dhaehee 1 rehaao maeree maeree kairo karathae dhurajodhan sae bhaaee baareh jojan shathra chalai thaa dhaehee girajhan khaaee 2 sarab suoein kee lankaa hothee raavan sae adhikaaee kehaa bhaeiou dhar baadhae haathee khin mehi bhee paraaee 3 dhurabaasaa sio karath thagouree jaadhav eae fal paaeae kirapaa karee jan apunae oopar naamadhaeo har gun gaaeae 41
DHANAASAREE, A PALAVRA DE DEVOTO NAAM DAYV JEE:
DEUS,UM, CRIADOR UNIVERSAL. PELA GRAÇA DO VERDADEIRO GURU:
Eles cavam fundações fundas, e constrói palácios altos. Qualquer um pode viver mais muito tempo que Markanda que passou os dias dele com só um punhado de palha na cabeça dele? 1 o Criador Deus é nosso único amigo. O tripulam, por que você está tão orgulhoso? Este corpo só é temporário—falecerá. 1 pausa O Kaurvas que teve os irmãos como Duryodhan usado proclamar, “Isto é nosso! Isto é nosso!” a procissão real deles estendeu mais de sessenta milhas, e ainda os corpos deles foram comidos por urubus. 2 o Sri Lanka era totalmente rico com ouro; qualquer um era maior que seu governante Raavan? O que aconteceu aos elefantes, amarrados no portão dele? Em um momento, tudo pertenceu a outra pessoa. 3 o Yaadvas enganou Durbaasaa, e recebeu as recompensas deles. O Deus mostrou clemência ao criado humilde dele, e agora Naam Dayv canta os Elogios Gloriosos do Deus. 4 1
Sexta-feira, 7º Bhaadon, (Samvat 540 Nanakshahi) (Página: 692)